ซ่อมแซมบ้าน/ห้องน้ำ ให้ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส


อ.สูงเม่นลุยพื้นที่โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน/ห้องน้ำ ให้ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส

อ.สูงเม่น จ.แพร่เดินหน้าช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้เมื่อบ่ายวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยนางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น ,นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น พร้อมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น นายมานพ เลิศศิลากุล นายกยกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น น.ส.บุษบา เดือนดาว นายองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย, กำนันตำบลน้ำชำ,ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานที่ในโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน/ห้องน้ำ ให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคม อำเภอสูงเม่นมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้

กลุ่มเป้าหมายของเหล่ากาชาด จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.นายเถา พริ้งเพริด อายุ 93 ปี บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำชำ
2.นางสาวจันทร์จิรา แสนหาญ อายุ 37 ปี บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำช
3.นายบุญ คืบยาว อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 179/1 หมู่ที่ 5 ตำบลสูงเม่น
🎬กลุ่มครัวเรือนผู้พิการ จำนวน 2 ราย ดังนี้

  1. นางสงวน แสงทอง บ้านเลขที่ 127/1 หมู่ที่ 2 ตำบลสบสาย
  2. นายหนิม วงค์ตะวัน บ้านเลขที่ 30/2 หมู่ที่ 4 ตำบลสบสาย
    🎬กลุ่มครัวเรือนผู้สูงอายุ ที่ได้รับงบจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหสัดแพร่ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายสมคิด ผาทอง อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 102/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสบสาย
    🖲 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนและช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ครอบครัวของผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเป็นคนดีของสังคม
    ………..ในการลงพื่นที่ในครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น