เปิดตัวโครงการ การพัฒนาฯ สร้างเสริมสุขภาพ

เปิดตัวโครงการ การพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมเปิดตัวโครงการ การพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพอย่างอัจฉริยะและยั่งยืน ปีที่ 2

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ การพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพอย่างอัจฉริยะและยั่งยืน ปีที่ 2 (Smart and Sustainable Healthy Chiang Mai University) (Healthy CMU) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม และดูแลตนเองด้านสุขภาพได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสื่อสารมวลชน คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานสภาพนักงาน สำนักหอสมุด กองพัฒนานักศึกษา กองบริหารงานบุคคล และสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงานโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการ Healthy CMU กล่าวแนะนำโครงการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็น