แม่ฮ่องสอน โชว์นวัตกรรมดิจิทัล Smart kids

อบต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เดินทางไปโชว์นวัตกรรมดิจิทัล Smart kids ร่วม”ขับเคลื่อนสู่ท้องถิ่น 4.0 ด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล” ณ โรงแรมลีกาเด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เมื่อช่วงระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 นายเอกพงษ์ มั่นคง รองนายก อบต.ปางหมู นายเทวัญ ปัญญาประเสริฐ รองนายก อบต.ปางหมู น.ส.อัญชลี มาลา ผอ.กองคลัง พร้อมทีมงาน อบต.ปางหมู เดินทางไปร่วมกิจกรรมจัดบูธ “ขับเคลื่อนสู่ท้องถิ่น 4.0 ด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล” ภายใต้โครงการพันธกิจ ม.อ. ยกระดับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ธุรกิจ 4.0″ ณ โรงแรมลีกาเด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยได้นำนวัตกรรม Smart kids เข้าร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรม “ขับเคลื่อนสู่ท้องถิ่น 4.0 ด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล” สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ ร่วมกับ เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย จัดขึ้น ภายใต้โครงการพันธกิจ ม.อ. ยกระดับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ธุรกิจ 4.0″ เพื่อส่งเสริมให้อปท.นำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ปรับเปลี่ยนการทำงาน โดยเน้นการให้บริการสาธารณะ ที่เอื้ออำนวยให้ผู้รับบริการมีความสะดวก ในการมาติดต่อราชการมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

โดย อบต.ปางหมู เป็น อปท.ต้นแบบ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเต็มรูปแบบ และสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ได้ อบต.ปางหมู จึงนำนวัตกรรม Smart kids มาจัดแสดงโชว์ในงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ อบต.ปางหมู ได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Smart Kids ขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและลดข้อกังวลใจของผู้ปกครองเด็กเล็ก ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ปางหมู ทั้ง 7 แห่ง นวัตกรรม Pangmu Smart Kids นี้ อบต.ปางหมู ได้นำทูลเกล้าถวายรายงานแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 แอพพลิเคชั่น Pangmu Smart Kids จะทำให้การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่ครู บุคลากร ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถบันทึกข้อมูลของเด็กได้ทุกเวลาอย่างเป็นระบบ สามารถติดตามสืบค้นข้อมูลของเด็กได้ง่าย ลดขั้นตอนการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย ลดภาระในการทำเอกสาร ครูผู้ดูแลเด็กสามารถดูแลเด็กได้อย่างมีคุณภาพ เพิ่มความโปร่งใสในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเรื่องอาหารกลางวันและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรท้องถิ่น

โดยผู้ปกครองเด็กเล็ก สามารถเข้าดูข้อมูล ผ่านแอพพลิเคชั่น Smart Kids ผ่านการสแกน QR Code ประจำตัวบุตรหลาน ก็จะทราบข้อมูลประวัติสุขภาพ การจัดการเรียนการสอน รายการอาหารและอาหารเสริมนม การตรวจสุขภาพ การออกกำลังกาย การเล่นกิจกรรมต่างๆ รวมถึงสามารถเข้าดูผ่านกล้องวงจรปิดแบบ Realtime ได้ ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ที่มีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานมากขึ้น ครอบคลุมตอบโจทย์ในการใช้งานได้มากที่สุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น