กรรมาธิการกีฬา ติดตามงานในโครงการฯ

กรรมาธิการกีฬา ขึ้นเหนือ เชียงราย ติดตามงานในโครงการห้องเรียนกีฬา

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เป็นประธานในการประชุมการตรวจเยี่ยมและติดตามงาน “โครงการห้องเรียนกีฬา” ของคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา พร้อมคณะฯในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม Sharon Lynn Conference Room โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โดยมีนายเจริญชัย สุวรรณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค ,นายอะคร้าว แสงสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองติดตามและประเมินผล ,นายสงศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. ภาค 5 ,นางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดเชียงราย ,ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ,นายประเสริฐ กันทะวัง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามามัคคีวิทยาคม 2 ,นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุลผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้นำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการห้องเรียนกีฬาตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการกีฬาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ซึ่งเป็น 1ใน 6 โรงเรียนนำร่องของโครงการฯ (โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย ,โรงเรียนปลูกปัญญา จังหวัดนครราชสีมา ,โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ ,โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม จังหวัดพัทลุง ,โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง ,โรงเรียนสตรีศิริเกษ จังหวัดศรีสะเกษ) หลักสูตรการเรียนการสอนมีการนำวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาเข้ามาพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพสรรถภาพทางกายของนักกีฬา และองค์ความรู้ต่างๆสำหรับนักกีฬา

โดยมีข้อแนะนำในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความเฉพาะสำหรับโครงการฯ และการจัดทำคู่มือกีฬาที่มีความเป็นเลิศ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการฯ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น