รองอธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมเปิดเรียน On Site


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และคณะ มาตรวจเยี่ยมเสริมพลังตามมาตรการเปิดเรียน On Site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ที่โรงเรียนเมืองแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีนางนารี หลายกิจพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ กล่าวต้อนรับและนำเสนอมาตรการการป้องกันโรคโควิด19 และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนน การนี้มีนายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดเแพร่ นายประเสริฐ กิตติประภัทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่นายพิเชษฐ์ ผัดผ่อง สาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.แพร่ นายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ และคณะร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลด้วยนั้น ซึ่งนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะตรวจเยี่ยมมีความพึงพอใจในมาตรการของโรงเรียน

นางนารี หลายกิจพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ กล่าวว่า มาตรการของโรงเรียนที่ได้นำเสนอคือ ได้ออกประกาศโรงเรียนเรื่อง นโยบายมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 และมาตราการการเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 20 ข้อ เช่น
1. มีการจัดเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1-2 เมตร เช่น ที่นั่งในห้องเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก จุดยืนรับ-ส่งสิ่งของ/อาหาร พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงระยะห่างอย่างชัดเจน
2. มีมาตรการให้นักเรียน ครู บุคลากร และผู้เข้ามาติดต่อในสถานศึกษา ต้องสวมหน้ากากอนามัย 100% ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
3. มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ อย่างเพียงพอและใช้งานได้สะดวก
4. มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิให้กับนักเรียน ครู บุคลากร และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา
5. มีมาตรการให้ลดการทำกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมากหรือพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรค
6. มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องเรียนร่วม ห้องปฏิบัติการ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน และพื้นผิวสัมผัสร่วม เช่น ราวบันได ลูกบิดมือจับประตู โต๊ะ เก้าอี้ ทุกวัน เป็นต้น


ร่วมแสดงความคิดเห็น