พิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ

พิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพและพระราชทานพระพลังแผ่นดิน

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย”รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่นายปานศร ภมรคนธ์ นายอำเภอวังชิ้น เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศ แก่ผู้ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติและกิจการกองอาสารักษาดินแดน ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

ในวันเดียวกันนี้เวลา เวลา 08.45 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทาน “พระพลังแผ่นดิน” รายนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น