นายกเทศมนตรียุคใหม่พัฒนาเมืองสู่อนาคต รุ่นที่ 2

นายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า

โดยจากนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร นายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า

ซึ่งเป็นหลักสูตรการอบรมที่บูรณาการร่วมกันระหว่าง สถาบันพระปกเกล้า และ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาและเพิ่มองค์ความรู้ให้กับนายกเทศมนตรีที่ได้เข้าร่วมการอบรม โดยมี ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าวข้างต้นการอบรมดังกล่าวข้างต้น มีนายกเทศมนตรี ที่เป็นเทศบาลสมาชิกสมัครเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก โดยสถาบันพระปกเกล้า และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกนายกเทศมนตรี ที่ผ่านคุณสมบัติ จากเทศบาลสมาชิก เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ ๒ จำนวน ๘๕ ท่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น