สูงเม่น ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ

อ.สูงเม่น ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่มอบหมายให้ นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ครัวเรือนตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP ร่วมกับ จ่าสิบเอกบุญยงค์ กองศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย พร้อมด้วย นางมาลี ชัยธิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น และทีมปฎิบัติการตำบลหัวฝายลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 6 ราย ได้แก่

  1. นางมอญ จบแล้ว ม.4 ตำบลหัวฝาย
  2. นายเพชร น้ำฟ้า ม.11 ตำบลหัวฝาย
  3. นางศรีนวล เรือนชัย ม.13 ต.หัวฝาย
  4. นางจุฬาลักษณ์ ดวงดาว ม.11 ต.หัวฝาย
  5. นางถวิล เทพวิภาภรณ์ ม.13 ต.หัวฝาย
  6. นายศักดิ์ ขามโคง ม.13 ต.หัวฝาย เพื่อการยังชีพเบื้องต้น

ในการลงพื้นครั้งนี้ได้สำรวจครัวเรือนที่ตกเกณฑ์มิติด้านความเป็นอยู่เพิ่มอีก 1 ครัวเรือน

ในการลงพื้นที่ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น