คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดการประชุมฯนานาชาติ

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2565

รศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2565 Chiang Mai Laparoscopic Surgery Conference 2022 “Minimally invasive hysterectomy” (lecture and cadaveric workshop) จัดโดยหน่วยผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ล่าสุดในการผ่าตัดผ่านกล้อง โดยจัดประชุมในแบบ Hybrid Meeting ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัด อาคารเรียนและปฎิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น