จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการใช้เมล็ดถั่วเหลืองชุมชน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการใช้เมล็ดถั่วเหลืองชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุมชน สร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดถั่วเหลืองระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร หวังลดปริมาณการนำเข้าถั่วเหลืองจากต่างประเทศจากปีละกว่า 2.4 ล้านตัน หนุนให้มีการผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวการจัดงาน “รณรงค์ส่งเสริมการใช้เมล็ดถั่วเหลืองชุมชน” โดยนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และนายมนต์ชัย อักษรดิษฐ์ เกษตรอำเภอสันป่าตอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าว ณ บ้านร่องน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
โดยนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ถั่วเหลืองมีสำคัญต่อความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ แต่ผลผลิตถั่วเหลืองในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ต้องมีการนำเข้ามาจากต่างประเทศถึงร้อยละ 97 หรือปีละประมาณ 2.4 ล้านตัน สาเหตุเนื่องจากต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง เกษตรกรประสบปัญหาการขาดทุน จึงปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่มีรายได้มากกว่า ทำให้พืชที่ปลูกลดลง ปัจจุบันประเทศไทยเราประสบปัญหาภัยแล้ง รัฐบาลมีนโยบายให้งดการปลูกข้าวนาปรังซึ่งใช้น้ำปริมาณมาก และหันมาปลูกถั่วเหลืองซึ่งเป็นพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต่อว่า ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้เห็นถึงความสำคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือพันธุ์ดีซึ่งยังขาดแคลน จึงสนับสนุนให้เกษตรกรจัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในชุมชน เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์สู่เกษตรกรปลูกในฤดูแล้ง โดยในจังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุมชน จำนวน 10 ศูนย์ ในแต่ละอำเภออาทิเช่น สันป่าตอง แม่ริม แม่แตง แม่อาย ฝาง พร้าว จอมทอง และดอยเต่า พื้นที่ปลูกประมาณ 400 ไร่ ได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ประมาณ 45 – 50 ตัน ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในชุมชนนี้จะทำการผลิตเมล็ดพันธุ์ในฤดูฝนเพื่อกระจายพันธุ์ให้เกษตรกรไปปลูกในฤดูแล้ง ถั่วเหลืองเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยเหมาะกับสถานการณ์ที่ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังเป็นพืชที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นพืชปรับปรุงบำรุงดิน เพราะถั่วเหลืองเป็นพืชที่สามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศมาใช้ในการผลิตเป็นปุ๋ยไนโตรเจน ทำให้พื้นดินมีสารไนโตรเจนตกค้างเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การปลูกพืชในฤดูถัดไปได้ผลผลิตสูง และยังลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีอีกด้วย

ด้านนายมนต์ชัย อักษรดิษฐ์ เกษตรอำเภอสันป่าตอง เปิดเผยว่า ถั่วเหลืองเป็นพืชที่มีความต้องการใช้ในประเทศปริมาณมาก แต่ผลผลิตถั่วเหลืองมีไม่เพียงพอ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2557/2558 ประเทศไทยมีการนำเข้าถั่วเหลืองเข้าจากต่างประเทศถึง 2.41 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 97 ของความต้องการใช้ทั้งหมด และเป็นประเทศที่นำเข้าอันดับที่ 65 ของโลก แสดงว่ามีการใช้ถั่วเหลืองที่ผลิตได้ในประเทศไทยเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น ในอดีตที่ผ่านมา อำเภอสันป่าตองเป็นแหล่งปลูกถั่วเหลือที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ แต่เนื่องจากต้นทุนการผลิตถั่วเหลืองค่อนข้างสูง เกษตรกรประสบปัญหาการขาดทุน ทำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีรายได้มากกว่า ซึ่งในปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกเพียง 663 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 267 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตรวม 174 ตัน

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกถั่วเหลืองเพื่อทดแทนการนำเข้า และเพื่อความหมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ จึงได้สนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตเล็ดพันธ์ถั่วเหลืองชุมชนตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา โดยอำเภอสันป่าตองได้รับการสนับสนุน งบประมาณให้ดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุมชน จำนวน 2 ศูนย์ ตั้งแต่ปี 2557 – 2559 ในหมู่ที่ 7 บ้านร่องน้ำ ตำบลมะขามหลวง และ หมู่ที่ 1 บ้านกวน ตำบลมะขามหลวง พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองทั้งหมด 80 ไร่ ได้เมล็ดพันธุ์ทั้งหมดประมาณ 12,000 กิโลกรัม ส่วนใหญ่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้แก่ เกษตรในพื้นที่นำไปปลูก หลังปลูกข้าวนาปีเป็นถั่วเหลืองฤดูแล้ง และกรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินงานจัดงานรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกร ใช้เมล็ดพันธุ์ดีและเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง

สำหรับเกษตรกรสนใจอยากได้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ดีไปปลูกหลังข้าวนาปี หรือปลูกทดแทนข้าวนาปรัง สามารถติดต่อสอบถามได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอต่างๆดังกล่าว หรือติดต่อสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053 112 4789 ในเวลาราชการ เกษตรอำเภอสันป่าตอง กล่าวส่งท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น