รำลึก”วันท้องถิ่นไทย” 5 อำเภอ รวมพลังจัดที่แม่เหียะ

404821 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโอการให้ตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองจึงได้แจ้งให้ทุกจังหวัดจัดพิธีถวายราชสักการะและสดุดดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559

โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้แบ่งโซนกันจัดในเขตเมืองและอำเภอรอบๆประกอบด้วยอำเภอเมือง แม่ริม สันกำแพงดอยสะเก็ดสันทรายรวมกันจัดที่เทศบาลเมืองแม่เหียะมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภา ปลัด สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างเข้าร่วมในพิธีโดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี

404822

ร่วมแสดงความคิดเห็น