กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก WIPO

b.3กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก WIPO รุกส่งเสริมการตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยไทย หวังแนะนำผู้ประกอบการ นักวิจัย นักสร้างสรรค์ในภูมิภาค ให้เข้าใจและเข้าถึงข้อมูลสิทธิบัตร การสืบค้น การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานประชุมสัมมนาให้กับหน่วยงานภาคการศึกษาและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อกระชับเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในเวทีนี้ โดยเฉพาะในเรื่องโครงการที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญา คือโครงการตั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยไทย ให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการ นักวิจัย นักสร้างสรรค์ในภูมิภาค ให้เข้าใจและเข้าถึงข้อมูลสิทธิบัตร การสืบค้น การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการเชื่อมโยงบุคลากรด้านบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา รวมถึงนวัตกรรม โดยสนับสนุนให้ประเทศต้องเร่งสร้างศักยภาพในการวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ซึ่งหากหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับชุมชนและท้องถิ่น เช่น มหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยต่างๆได้ให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์ รวมทั้งสนับสนุนให้คำแนะนำ ระดับภูมิภาคท้องถิ่นจะได้รับประโยชน์จากการจดทะเบียนสิทธิบัตร ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม นำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ พร้อมสู่การพัฒนาประเทศ

โดยในการสัมมนาครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน จะได้รับข้อมูลและได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการ IP Hub เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรม พร้อมหวังว่าการสัมมนานี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม สู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น