วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

B-2.jpg
วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแสดงผลงานของชมรม และการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาควิชานาฎ ศิลป์และภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก นายประวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี ณ.โรงละครวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่

นายประวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กระผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่คณะผู้บริหารครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในวันนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก ถึงความสามารถของตนเองบนเวทีแห่งนี้ นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายกย่องชมเชย เพราะรัฐบาลและจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญในการจัดการศึกษา สำหรับเยาวชนของชาติเป็นอย่างยิ่ง

B-3.jpg

จังหวัดเชียงใหม่ของเราถือว่าโชคดีอย่างมากที่มีวิทยาลัยนาฏศิลป์ ซึ่งเป็นสถาบันศิลปะระดับชาติที่ทำหน้าที่อนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะด้านดนตรีนาฏศิลป์นักเรียนนักศึกษาของสถาบันแห่งนี้ได้รับการยกย่องชมเชยว่ามีทักษะความชำนาญเป็นอย่างสูงด้านศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามจารีตนาฏศิลป์ดนตรีไทยทั้งแบบราชสำนักและแบบพื้นฐาน สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดเชียงใหม่ของเราเป็นอย่างยิ่ง การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองทุกท่านว่า

B-4.jpg

บุตรหลานของท่านทุกคนที่อยู่ในความดูแลของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่จะได้รับการดูแลฝึกฝนอย่างหนักจากครูอาจารย์ในด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ โดยไม่ทิ้งวิชาการอันเป็นพื้นฐานสำคัญของนักเรียนทุกคน กระผม ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจังหวัดเชียงใหม่อันมีพระบรมธาตุดอยสุเทพเป็นประถมบุญญาบารมีของครูบาเจ้าศรีวิชัย พระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาการบารมีของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จงช่วยอำนวยอวยชัยให้กิจกรรมในวันนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี กระผมขอเปิดกิจกรรม โครงการทั้ง 3 กิจกรรม

ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กล่าวว่า งานวันอนุรักษ์มรดกไทยการแสดงผลงานของชมรม และการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาควิชานาฏศิลป์ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ ซึ่งเป็นผลงานสำคัญ ที่แสดงถึงกระบวนการเรียนการสอนและ พัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2 แสดงผลงานของชมรมและแสดงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2558 3.เพื่อประเมินผลการจัดการ เรียนรู้ของชมรม และครูผู้สอนในแต่ละระดับชั้น 4 .เพื่อนำผลการประเมิน ไปพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการรำถวายพระพรชุด ไหว้สาป๋ารมี กลุ่มสวี องค์สิรินธร การแสดงผลงานของชมรม จำนวน 6 ชมรมการบรรเลงดนตรีของภาควิชาดุริยางคศิลป์ และการแสดงของภาควิชานาฏศิลป์จำนวน 15 รายการมีนักเรียนระดับ ขั้นพื้นฐานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 554 คน อาทิการแสดงกลองสะบัดชัย,การแสดงกระบี่กระบอง,การแสดงลิเก ฯลฯโดยได้เรียนเชิญผู้ปกครองของนักเรียนทุกคน เข้าร่วมรับชมการจัดแสดงผลงานในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น