สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย เตรียมจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง ปลุกพลังสร้างกำลังใจให้กับคนพิการ ครั้งที่ 1

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย เตรียมจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง ปลุกพลังสร้างกำลังใจให้กับคนพิการ ครั้งที่ 1 ดาวน์ซินโดรม ที่จังหวัดเชียงใหม่เชิญพ่อเมืองเวียงพิงค์เป็นประธานเปิดวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559

สมาคมเพื่อคนพิการทางสติ ปัญญาแห่งประเทศไทย แถลงข่าวเนื่องในวันดาวน์ซินโดรมโลกซึ่งตรงกับวันที่ 21 มีนาคมของทุกปีเพื่อเสริมสร้างความเข้าถึงศักยภาพและความสำเร็จของบุคคลที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมทั่วโลก

โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการประกอบอาชีพอิสระสีแยกศรีบัวเงินอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายไวยวัตร ณ เชียงใหม่ เลขาธิการสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการในการเตรียมการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง ปลุกพลังสร้างกำลังใจให้กับคนพิการ ครั้งที่ 1 ดาวน์ซินโดรม ในวันที่ 20 มีนาคม 2559 ที่บริเวณ หน้าศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – สวนสัตว์เชียงใหม่
นายไวยวัตร ณ เชียงใหม่ เลขาธิการสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในประเทศไทยพบการเกิดภาวะนี้ได้ 1 ใน 800-1,000 ประชากร ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่สูง จากฐานข้อมูลประชากรไทยปี 2558 มีประชากรที่เป็นดาวน์ซินโดรมอยู่ประมาณ 70,000- 80,000 คนโดยกลุ่มอาการดาวน์หรือดาวน์ซินโดรมเป็นภาวะที่เกิดจากการที่มียีนส์หรือสารพันธุกรรมบน โครโมโซมคู่ที่ 21 เกินเป็น 3 แท่ง จึงเป็นที่มาของวันที่ 21 เดือน 3 วันดาวน์ซินโดรมโลก ซึ่งปัญหาจากโครโมโซมนี้ ส่งผลต่อการพัฒนาของเด็กตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์มารดา และทำให้เด็กกลุ่มนี้มักมีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกันในลักษณะเฉพาะตัว

อย่างไรก็ตามปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่พัฒนาต่อเนื่องประกอบกับความเข้าใจในมุมมองทางจิตใจและสังคมทำให้เด็กกลุ่มดาวน์ซินโดรมสามารถสร้างโอกาสในการพัฒนาให้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมอย่างมีความสุขและได้แสดงศักยภาพภาพของตนเอง ความสามารถที่โดดเด่นเช่นการร้องเพลง การเล่นดนตรี การเป็นวาทยกร เต้นรำ เดินแบบ เป็นดาราหรืองานศิลปะ ได้มากขึ้น

นายไวยวัตร กล่าวด้วยว่า แต่ขณะเดียวกันยังมีปัญหาประชากรกลุ่มอาการดาวน์อีกจำนวนมากที่ขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ เห็นได้จากอัตราการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในปี 2556 มีเพียงร้อยละ 8.4 เท่านั้น และขาดโอกาสเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษหรือโรงเรียนร่วม ซึ่งในปี 2557 มีจำนวนเพียง 26,250 คน โดยหากเด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายและวิถีชีวิตรวมทั้งโอกาสในการเรียนรู้จะสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีอัตราที่แตกต่างจากเด็กทั่วไปบ้าง รวมถึงการสร้างตัวแทนกลุ่มพ่อแม่เข้มแข็งก็จะช่วยให้เด็กได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม

สำหรับกิจกรรมในวันดาวน์ซินโดรมโลก 21 มีนาคม จะมีกิจกรรมในทุกภูมิภาคซึ่งในภาคเหนือทางจังหวัดเชียงใหม่จะได้จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง ปลุกพลังสร้างกำลังใจให้กับคนพิการ ครั้งที่ 1 ดาวน์ซินโดรม ในวันที่ 20 มีนาคม 2559 ที่บริเวณ หน้าศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – สวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมที่จัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่กลุ่มที่ 1 กลุ่มดาวน์วิ่งมาราธอนโดยจะวิ่งจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปเข้าเส้นชัยที่สวนสัตว์เชียงใหม่รวมระยะทาง 2,000 เมตร กลุ่มที่ 2 กลุ่มดาวน์เดินมาราธอนโดยจะเดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปเข้าเส้นชัยที่สวนสัตว์เชียงใหม่รวมระยะทาง 2,000 เมตร และกลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ปกครองเดินมาราธอนโดยจะเดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปเข้าเส้นชัยที่สวนสัตว์เชียงใหม่รวมระยะทาง 2,000 เมตร

ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมจะมีพิธีมอบเหรียญและตุ๊กตาให้แก่กลุ่มดาวน์ที่เข้าเส้นชัยทุกคนพร้อมกับมีกิจกรรมบนเวที กิจกรรมวาดภาพให้ครอบครัวดาวน์ กิจกรรมบริการตัดผมให้เด็กดาวน์และกิจกรรมการแสดงของนกแสนรู้ต่อด้วยกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์แบ่งกลุ่มเด้กดาวน์ชมสวนสัตว์

ร่วมแสดงความคิดเห็น