เปิดสภาอบจ.ชม. ประชุมผ่านงบ 10 ล้านบาท

8140 วันที่21มี.ค.2559 เวลา14.00น. สภาองค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงใหม่(อบจ.)เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1ครั้งที่1ประจำปี2559 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกอบจ.เชียงใหม่เสนอ ญัตติต่อสภาฯเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของอบจ.ชม. งบประมาณ10,577,900บาท

8146

สมาชิกสภาฯสจ. ยกมือผ่านวาระเห็นชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและพัฒนาเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สจ.จีรเดช จีแดง ดำเนินการประชุม เป็นที่เรียบร้อย.

8141

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!