สร้างส้วมให้ชาวเขา หลังถูกไฟเผาทั้งหมู่บ้าน

สร้างส้วม1

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่  23 มี.ค.59 นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ นายสาคร ไชยอำมาตย์ สาธารณสุขอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอทุกหน่วยงาน ได้ส่งมอบ(ส้วม)ให้แก่ราษฎรหมู่บ้านแม่ฮองกลาง หมู่ที่ 1 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จำนวน 57 ครัวเรือน

    จากการเปิดเผยของนายสาคร สาธารณสุขอำเภออมก๋อย ได้เปิดเผยว่าที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 1 เม.ย.58 หมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งเป็นชนเผ่ากระเหรี่ยงทั้งหมด มีฐานะยากจน เกิดเหตุไฟไหม้ทั้งหมู่บ้าน ทำให้ต้องย้ายประชาชนทั้งหมู่บ้านไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ผืนใหม่ ขาดสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งหมด ซึ่งการสร้าง(ส้วม) ให้ในครั้งนี้ใช้งบประมาณจากผู้บริจาคผ่านโรงพยาบาลอมก๋อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภออมก๋อยและศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ อำเภอและเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 224,950 บาท

535747

   การดำเนินงานก่อสร้างส้วมเกิดจากการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน โรงพยาบาลอมก๋อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ รพ.สต.ในพื้นที่ สำนักงาน กศน.อำเภอ รวมทั้งประชาชนบ้านนาเกียนที่ร่วมมือกันทำให้โครงการประสบผลสำเร็จจนสามารถส่งมอบ(ส้วม)ให้แก่ผู้ประสบภัยทั้ง 57 ครัวเรือนประชากร 338 คน จนสำเสร็จตามประความประสงค์ดังที่ดังไว้ทุกประการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น