ทต.ดอยสะเก็ดรุดช่วยผู้ประสพภัยแล้ง ส่งเจ้าหน้าที่แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค

b.1 24นายนพดล รัฐศุภางค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด จากสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ ในส่วนของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายสมชัย เถกิงผล หัวหน้าฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกให้บริการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ทั้งในเขตรับผิดชอบและเขตตำบลใกล้เคียง เช่น ตำบลเชิงดอย ตำบลป่าป้อง ตามที่ร้องขอ ซึ่งคาดว่าสถานการณ์จะลดความรุนแรงลงในช่วงเดือนเมษายนที่อาจมีฝนตกรองรับช่วงเทศกาลปีใหม่เมืองให้ชุ่มฉ่ำดั่งทุก ๆ ปีที่ผ่านมา

พร้อมกันนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และนำจิตอาสาเข้าพัฒนาศาสนสถาน ให้เกิดความสะอาดสวยงาม ตัดแต่งกิ่งไม้ เฝ้าระวังลมพายุที่มักจะเกิดขึ้นได้ในฤดูแล้ง พร้อมเตรียมแผนรองรับภัยธรรมชาติทุกประเภท โดยประสานความร่วมมือกับท้องที่ท้องถิ่นทั้งในเขต นอกเขตใกล้เคียงทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน และในช่วงปิดภาคเรียนยังคงส่งเสริมการมีรายได้ของนักเรียน นักศึกษา จัดให้มีการทำงานช่วงปิดภาคเรียนอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น