สสว.เปิดประตูการค้า เดินหน้าบุกตลาดอาหรับ

b5 w=9h=7บุกอาหรับ สสว. เปิดโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการ SMEs จัดสัมมนา “โอกาสการค้าของ SMEs ไทย เปิดตลาดใหม่ในอาหรับกับสสว.” พร้อมเปิดโครงการ “เปิดตลาดอาหรับกับสสว.” เตรียมความพร้อม SMEs สู่ตลาดการค้าในกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพและกำลังซื้อสูงในภูมิภาคตะวันออกกลาง 7 -16 พฤษภาคมนี้

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว.ร่วมกับ สภาธุรกิจไทยในดูไบและรัฐตอนเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (TBC) จัดงานสัมมนา หัวข้อ “โอกาสการค้าของSMEไทย เปิดตลาดใหม่ในอาหรับกับสสว.” เพื่อส่งเสริมสนับสนุน SME ของประเทศในทุกๆด้าน พัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ SME ไทย

“ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ประเทศไทยต้องพัฒนาก้าวทันความเจริญและสามารถแข่งขันได้ในเวทีตลาดโลก เพื่อนำประโยชน์สูงสุดกลับคืนสู่ประเทศไทยในที่สุด สสว. จึงมุ่งแสวงหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อสูง เพื่อสร้างช่องทางการค้าใหม่ๆให้กับ SME ไทย โดยวางกลยุทธ์ในการเจาะตลาดต่างประเทศด้วยช่องทางที่หลากหลาย อาทิ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า (Exhibition) การเจรจาธุรกิจการค้า (Trade Negotiations) รวมถึงการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ ยกระดับ SME ไทย ให้เป็นผู้ส่งออกที่มีคุณภาพ และมีความพร้อมในการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่างประเทศที่มีพฤติกรรมการบริโภค กฎระเบียบข้อบังคับทางการค้า ในลักษณะเฉพาะของภูมิภาคนั้นๆ ทำให้ SME ไทยมีศักยภาพและมาตรฐานระดับสากล” นางสาลินี กล่าว

ตลาดการค้าในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council : GCC) อันประกอบไปด้วยสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย คูเวต และบาห์เรน ซึ่งรัฐบาลของทุกประเทศมีนโยบายการค้าที่เอื้อประโยชน์และสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้าไปลงทุนทั้งภายในประเทศของตนเองและประเทศอื่นๆในกลุ่ม GCC โดยมุ่งเน้นการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศ มีการ

ให้สิทธิพิเศษทางการค้า ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและมาตรการด้านภาษี ที่สร้างความจูงใจและเอื้อต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ นับว่าเป็นโอกาสทางการค้าและการลงทุนของภาคเอกชนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศโอมานและสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ในรัฐดูไบ ซึ่งเป็นประตูการค้าที่จะเปิดตลาดสินค้าไทยไปสู่กลุ่มประเทศ GCC และแอฟริกา รวมถึงเป็นศูนย์กลาง (Hub) กระจายสินค้าส่งต่อไปยังกลุ่มนานาประเทศอาหรับอีกด้วย
ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าว สสว. ยังเปิดตัวโครงการ “เปิดตลาดอาหรับกับสสว.” เพื่อเตรียมนำผู้ประกอบการเจาะช่องทางการค้าในตะวันออกกลาง ตั้งแต่วันที่ 7 -16 พฤษภาคม นี้ โดยร่วมกับสภาธุรกิจไทยในดูไบและรัฐตอนเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย ซึ่งได้รับการประสานจากรัฐบาลประเทศโอมาน ที่ต้องการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการSMEs ไทยซึ่งเป็นสมาชิกสสว. เข้าร่วมแสดงสินค้าและบริการในโครงการ “Thai Trade Exhibition Oman 2016” ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติแห่งประเทศโอมาน (Oman International Exhibition Center (OIEC)

นอกจากนี้ องค์กร Dubai SMEs แห่งรัฐบาลของนครรัฐดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ได้จัดให้มีการเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในฐานะผู้ขาย (Seller) และดูไบในฐานะผู้ซื้อ (Buyer) โดยการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย ได้ขยายช่องทางไปสู่ตลาดการค้าใหญ่ในกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพและกำลังซื้อสูงมากยิ่งขึ้น ทั้งในตลาดภูมิภาคตะวันออกกลาง ต่อยอดสู่ตลาดนานาประเทศในแอฟริกาต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น