เร่งยกระดับการตลาดเชิงรุก

b7 w=9h=6
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยกระดับการตลาดเชิงรุกของผู้ประกอบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ภายใต้หัวข้อ ” เทศกาลหัตถกรรมล้านนา 2559 : Amazing เหนือ Fair 2016 ” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวด้านหัตถกรรมในกลุ่มจัดหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (สทกจ.ชม) จัดกิจกรรมการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านถวายจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจัดหวัดให้ได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเชิงพาณิชย์ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวด้านหัตถกรรมในกลุ่มจัดหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ย่านการค้าพาณิชย์บ้านถวาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธีงาน ” เทศกาลหัตถกรรมล้านนา 2559 : Amazing เหนือ Fair 2016″ กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายเสริมสร้าง เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ให้สามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์โดดเด่น หรือจัดเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม ความจำเป็นในการปรับตัว และเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2559 การที่ผู้ประกอบการบ้านถวายมีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการตลาดให้แก่สินค้าหัตถกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลประเพณีปี๋ใหม่เมือง ที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
อีกทั้ง ยังได้สนับสนุนเชิญชวนผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน มาร่วมกิจกรรมการตลาดในครั้งนี้ด้วยนั้น จึงเป็นการทำกิจกรรมการตลาดตอบสนองนโยบายของรัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 10 – 14 เมษายน 2559 ภายในงานมีผู้ประกอบการ/ผู้ผลิต จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เข้าร่วมการออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ จำนวน 60 ราย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนา การประกวดส้มตำยกครก การประกวดเจดีย์ทราย กิจกรรมสาธิต และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานสงกรานต์อีกมากมาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น