พม.เปิดเวทีถก คุ้มครองสตรี ป้องกันเด็กห่างภัยค้ามนุษย์

2

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองเด็ก สตรี จากการค้ามนุษย์ เพื่อให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และความเสมอภาคระหว่างเพศ

เมื่อวันที่ผ่านมา ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองเด็ก สตรี จากการค้ามนุษย์ โดยมีนางสาววันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการประชุม ประกอบด้วยพนักงานสอบสวนทั้งหญิงชายจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค กองบังคับการตำรวจภูธรนครบาล และทีมสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เด็กและครอบครัวจังหวัด ทนายความ ล่าม ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน แกนนำสตรีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมจำนวนครั้งละ 190 คน

นางสาวรัตนา สัยยะนิฐี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี เปิดเผยว่า ปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านสตรี มีกลไกรับผิดชอบ คือ คณะอนุกรรมการด้านสตรีในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นรองประธาน และอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการและมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรี ซึ่งประกอบด้วย 2 มาตรการ 11 ภารกิจ

นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้จัดตั้ง “ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก” (ศสด.) โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน ผลักดัน เร่งรัด ติดตาม เฝ้าระวัง รวบรวมข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการและมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก และปัจจุบันประเทศยังถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Tier 3 ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2558 ของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึ่งรายงานดังกล่าวอ้างว่า ประเทศไทยยังไม่มีการดำเนินงานที่เพียงพอในการคัดแยกและให้ความคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และไม่มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในข้อหาค้ามนุษย์ ทั้งกรณีการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก การบังคับใช้แรงงานในภาคประมง และการค้ามนุษย์ที่เป็น ชาวโรฮิงญา ดังนั้น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองเด็ก สตรี จากการค้ามนุษย์ เพื่อให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และความเสมอภาคระหว่างเพศแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานสอบสวน และทีมสหวิชาชีพ โดยเฉพาะประเด็นการคัดแยกและให้ความคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เป็นเวทีที่เปิดพื้นที่ให้พนักงานสอบสวนและทีมสหวิชาชีพได้มีโอกาสปรับฐานความคิด ระบบการทำงาน ด้านการคุ้มครองสตรีและเด็กจากการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความละเอียดอ่อนและเข้าใจผู้เสียหายที่เป็นสตรีและเด็ก รวมทั้ง ทำให้เกิดการประสานงาน การสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันระหว่างทีมสหวิชาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ในการขับเคลื่อน การดำเนินงานด้านการค้ามนุษย์ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งคาดว่าน่าจะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจาก Tier 3 ได้ในที่สุด

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองเด็ก สตรี จากการค้ามนุษย์ ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีกำหนดกำหนดดำเนินการจำนวน 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 21 เมษายน 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 13 – 16 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดนครพนม

ร่วมแสดงความคิดเห็น