สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

3.jpgสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่  มอบหมายให้ศิญญา เต็มเปี่ยม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีและรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ณ สหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น