“บิ๊กตู่” ขึ้นเชียงใหม่ ติดตามปัญหาหมอกควันและตามงานโครงการหลวง

 

IMG_6919

วันที่ 27 เม.ย.59 เวลา 09.10 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าและผล การดำเนินงานของโครงการหลวง การติดตามปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการรับทราบข้อมูลปัญหาภัยแล้งและ การแผนการรับมือน้ำแล้งในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

IMG_6922

IMG_6917

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนโครงการหลวง หรือ กปส. ครั้งที่ 1/2559 โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนโครงการหลวง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อหาแนวทางในการดูแลและพัฒนาโครงการหลวงให้เจริญก้าวหน้า ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ในการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวเขา เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นสร้างความเป็นอยู่ที่ดีสามารถช่วยเหลือตนเองได้

หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานคณะกรรมการ กปส. กล่าวเปิดการประชุมแล้ว ที่ประชุมชี้แจงถึงผลการดำเนิน
งานของมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 25559 มีหน่วยงานร่วมสนับสนุนและบูรณาการทำงานร่วม กับโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จำนวน 23 หน่วยงาน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 2,817 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.95 ของแผนแม่บท สำหรับผลการดำเนินงานของโครงการหลวงในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้มีขึ้นทะเบียนพันธุ์ไม้ผลจากกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ เสาวรส พันธุ์เหลืองหวาน และสตรอเบอรี่ พันธุ์พระราชทาน 88 จำนวนเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงปลูกพืชเขตหนาวและกึ่งหนาว 206 ชนิด เกษตรกร 14,883 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 28,567 ไร่ โดยพืชอาหารทุกชนิดได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ทั้งระบบการเกษตรที่ดี หรือ GAP และเกษตรอินทรีย์

ที่ประชุมคณะกรรมการ ปกส. ยังได้รายงานอีกว่า ผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกร สินค้าแปรรูปและอื่นๆ ซึ่งจำหน่ายภายใต้ตรา “โครงการหลวง” ในปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 มีมูลค่า 1,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 13.44 การดำเนินโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบปฏิบัติงานการวางแผนการ จัดการทรัพยากร หรือระบบ ERP ระยะที่ 2 โดยใช้ซอฟต์แวร์ SAP ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งอยู่ในระหว่าง
การทำสัญญาจ้าง นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือทางวิชาการกับนานาชาติ และการนำองค์ความรู้โครงการหลวงไปปรับใช้ในพื้นที่สูงอื่นๆ ที่เรียกว่า โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จำนวน 40 แห่ง ซึ่งมีประชากรเป้าหมาย 163,206 ราย

จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้พิจารณากรอบยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมบูรณาการและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน
แม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่ง ให้ความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ และสร้างคุณภาพชีวิตให้ชุมชนบนพื้นที่สูงให้มีความมั่นคงทางด้านอาหารและ สามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป และมอบให้สำนักงบประมาณรับพิจารณาการจัดสรรงบ ประมาณเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงให้มีความเหมาะสม

ร่วมแสดงความคิดเห็น