จังหวัดแพร่เดินหน้าขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ Furniture City

นายนิพนธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอสูงเม่น เยี่ยมชมกระบวนการดำเนินงานโรง งานต้นแบบผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักคุณภาพสูงวิทยาลัยชุมชนแพร่ ที่ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีนายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ และตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ตำบลดอนมูล ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกระบวนการดำเนินงานโรงงานต้นแบบผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักคุณภาพสูง

IMG_1584

นายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา วิทยาลัยชุมชนแพร่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต.ดอนมูล ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Furniture City ของจังหวัดแพร่ ในด้านต่างๆ รวมทั้งร่วมกับชุมชนผู้ทำไม้ ก่อสร้างโรงงานต้นแบบ มูลค่า 15 ล้านบาท เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้งานไม้ในชุมชน และได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภายในปี พ.ศ.2563 จะเป็นกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้สักคุณภาพสูง

9640

พร้อมกันนี้ ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารองค์กร จำนวน 4 คณะประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายโรงงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและการบัญชีคณะกรรมการฝ่ายโรงอบไม้ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ร่วมกันบริหารจัดการกลุ่มฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยคาดหวังว่าสามารถสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผู้ทำไม้สัก มีศักยภาพในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไม้ในจังหวัดแพร่ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการใช้ไม้จากป่าปลูกและปลูกป่าสักอย่างยั่งยืน ส่งผลให้เพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เฟอร์นิเจอร์ซิตี้ของจังหวัดแพร่ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น