สพม.34 ประชุมปฏิบัติการ โครงการเขตสุจริตต้นแบบ

13235033_1314494735232138_1591438398_o

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดการประชุมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษให้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ณ.โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559

DSCF6090

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็น 1ใน 10 เขตสุจริตต้นแบบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จึงดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสำนักงานตามนโยบาย ฯเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม โดยขอให้บุคลากรในสังกัด มีทัศนคติที่ดี มีความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์สุจริต อุทิศทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ด้วยการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์สู่สถานศึกษาและนักเรียนที่เป็นรูปธรรม

DSCF6097

สามารถแสดงถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโครงการ 5 ประการ คือ1. ทักษะกระบวนการคิด 2. ความมีวินัย 3. ความซื่อสัตย์สุจริต 4. อยู่อย่างความพอเพียง 5. มีจิตสาธารณะ โดยขอให้บุคลการทางการศึกษาทุกคน มีจิตสาธารณะและบริการด้วยความเป็นเลิศ ให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์กร อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร เบื้องหลังความสำเร็จของทุกงาน มักจะมีงานบริการเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นงานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการต่างๆตลอดทั้งความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ จากบุคลากรทุกระดับ ซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จนเกิดเป็นองค์กรที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

IMG20160520092028

การประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) มีบุคลากรของสำนักงานฯเข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน โดยแบ่งเป็นการประชุมปฏิบัติการในวันที่ 20พฤษภาคม 2559 ณ.โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 บรรยายเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายชัยวัฒน์ เหลืองเมฆา สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 5 เรื่อง หลักธรรมาภิบาล พระครูธีรสุตพจน์ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง คุณธรรมความซื่อสัตย์ 5 ประการ และ นายวีระ อุสาหะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เรื่อง การเขียนมาตรฐานปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานฯ

DSCF6101

นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริและปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์เขตสุจริต ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมลองบิซ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น 3 วัน เพื่อสร้างคุณลักษณะความสุจริต 5 ประการ ได้แก่ ทักษะการคิด การมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น