การประชุมระดมความ คิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9

B 9นางสาวสุกัญญา ธีระกุรณ์เลิศ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดมความ คิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9   ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม  ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ร่วมแสดงความคิดเห็น