สศก.ชี้แนวโน้ม ภาคการเกษตร

b4 w=12h=9

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่ารคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2559 จะมีมากกว่าช่วงปี 2558 ส่งผลให้มีน้ำเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช สามารถให้ผลผลิตได้เพิ่มขึ้น ซึ่งสศก.ประเมินแนวโน้มสินค้าเกษตรที่สำคัญ ปี 2559 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น มี 11 ชนิด เช่น หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง ปีเพาะปลูก 2558/59 ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก 2559/60 สับปะรดโรงงาน กาแฟ ส่วนสินค้าที่มีแนวโน้มลดลง 11 ชนิด เช่น ข้าวนาปรัง หอมแดง ปีเพาะปลูก 2558/59 ลำไย ลิ้นจี่

ในกลุ่มพืชไร่โดยเฉพาะข้าวนาปี คาดว่าบางพื้นที่ซึ่งปีที่แล้วไม่น้ำสำหรับการทำนา ปีนี้ จะสามารถปลูกได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอ ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นด้วย ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื้อที่เพาะปลูกใกล้เคียงกับปีที่แล้ว เนื่องจากแหล่งผลิตจากภาคเหนือซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ เกษตรกรยังคงเนื้อที่เพาะปลูกอยู่เท่าเดิม

ขณะที่สินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มลดลง เช่น ถั่วเหลือง เกิดจากผลผลิตลดลงจากการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี ต้นทุนการผลิตสูง การดูแลเก็บเกี่ยวยาก ทำให้ไม่สามารถขยายเนื้อที่เพาะปลูกได้ มันสำปะหลัง เนื้อที่เก็บเกี่ยวรวมทั้งประเทศลดลง เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ทำให้บางพื้นที่มันสำปะหลังยืนต้นตาย ส่วนไม้ผล ได้แก่ ทุเรียน เงาะ ลองกอง ลำไย ลิ้นจี่ ประสบปัญหาภัยแล้งยาวนาน ทำให้บางส่วนยืนต้นตาย และบางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น ทำให้เนื้อที่ให้ผลลดลง

ร่วมแสดงความคิดเห็น