สะเต็มศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

7นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สพม.37 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีข้าราชการครูในสังกัด จำนวน 200 คน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ มี ดร.เขมวดี พงศานนท์ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดร.นฤพนธ์ ฉัตราภิบาล ดร.นัทธี สุรีย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร

ร่วมแสดงความคิดเห็น