ปลูกต้นราชพฤกษ์ สร้างถนนสายท่องเที่ยว ในอำเภอแม่แตง

B2เมื่อวันที่ผ่านมา นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานอำเภอแม่แตง ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อของแผ่นดิน โดยร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ “ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” โดยมีนางวาสนา ทองสุข นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคส่วนต่างๆ ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์

วาสนา ทองสุข
วาสนา ทองสุข

โดย นางวาสนา ทองสุข นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง เปิดเผยว่า ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออันดีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกผู้ประกอบการของสมาคมฯ สโมสรไลออนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่แตง ที่ได้ช่วยสนับสนุนทั้งทุนทรัพย์ในการจัดซื้อต้นไม้ แรงงานในการปลูก และดูแลหลังการปลูก ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

B3 ซึ่งการพื้นฟูป่าไม้ให้กับธรรมชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานของสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง โดยกำการปลูกต้นราชพฤกษ์ทั้งหมดใน 5 เส้นทางท่องเที่ยวของอำเภอแม่แตง ได้แก่ 1.เส้นบ้านร่ำเปิง-สันป่ายาง 2.เส้นบ้านช้าง จากปากทางบ้านช้าง-กึดช้าง จำนวน 200 ต้น 3.เส้นต่อจากบ้านช้างไปถึงกึดช้างอีก 200 ต้น 4.เส้นเมืองแกน จำนวน 200 ต้น โดยที่เมืองแกนเป็นการปลูกซ่อมแซมต้นเดิมๆที่ปลูกไว้แล้ว และ 5.เส้นจุดเริ่มต้นที่วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อีก 200 ต้น ซึ่งแต่เดิมเป้าหมายในการปลูกต้นราชพฤกษ์ครั้งนี้คือ 999 ต้น แต่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนที่ดีจากผู้ประกอบการจึงได้ต้นไม้ต้นไม้มาปลูกทั้งสิ้น 1,200 ต้น ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่ดี นอกจากนี้ต้นไม้ทุกต้นที่ได้ปลูกจะมีการลงทะเบียนต้นไม้ไว้ โดยทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น(อปท.) จะเป็นผู้รับผิดรอบในการดูแลต้นไม้ทั้งหมด เพื่อเป็นการส่งเสริมความสวยงามแก่ท้องถิ่น และระบบนิเวศน์ เพิ่มความเขียวขจีให้กับธรรมชาติ และเชื่อว่าอีกประมาณ 2-3 ปีข้างหน้า ถนนสายท่องเที่ยวทั้ง 5 สายนี้จะเต็มไปด้วยความสวยงามตระการตาอย่างแน่นอน นางวาสนา กล่าว

B4

ร่วมแสดงความคิดเห็น