มอบใบแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

B1พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบใบแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ให้พระวิมลมุนี ( นนทพันธ์ ) ฉายา ปภสฺสโรวิทยฐานะ ป.ธ.5, น.ธ.เอก, พธ.บ.,ศษ.ม.วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดอินทาราม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น