มอบโล่เกียรติยศ ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

9 35นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการกพฐ. มอบโล่เกียรติยศ ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ในฐานะที่ได้รับคะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นม.3 เป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ  และได้รับคะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นม.6 เป็นลำดับที่ 6  ของประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมแสดงความคิดเห็น