เสวนา “ทิศทางการวิจัยพืชเศรษฐกิจ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา”

B 6
รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด การเสวนา เรื่อง “ทิศทางการวิจัยพืชเศรษฐกิจ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา” จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น