การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาดออนไลน์ สู่ AEC”

B-4.jpg
นายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาดออนไลน์ สู่ AEC” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาสินค้า/ผลผลิตชุมชนให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางการพัฒนาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP, เปิดโอกาสการทำธุรกิจในตลาด AEC ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และการจัดจำหน่าย ทั้งยังเป็นการพัฒนาช่องทางการขายสินค้า OTOP ผ่านทาง E-COMMERCE อีกทางหนึ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น