กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือภาคเอกชนพัฒนาครูเร่งเสริมศักยภาพทักษะแรงงานในสาขาวิชาวิชาออโตเมชั่นและแมคทรอนิกส์ชั้นสูง เพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 4.0 ตอบรับนโยบายประเทศ

165018 เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 9 ก.ย.ที่ห้องประชุมโรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ที่ปรึกษาอาวุโสโครงการ Chevron Enjoy Science (TVET) จากสถาบันคีนันแห่งเอเชีย และนายนัครินทร์ คฤหาสน์สุวรรณ นักวิชาการฯชำนาญการ สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมตัวแทนภาคเอกชนร่วมกันแถลงข่าวปิดการฝึกอบรมโครงการ “Chevron Enjoy Science” เพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” หลังจากที่ทำการฝึกอบรมครบ 10 วัน

รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ที่ปรึกษาอาวุโสโครงการ Chevron Enjoy Science (TVET) จากสถาบันคีนันแห่งเอเชีย กล่าวว่า การฝึกอบรมโครงการ “Chevron Enjoy Science” เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ผ่านการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพที่มีทักษะฝีมือ และพื้นฐานด้านสะเต็ม (STEM) เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพแรงให้กับ 4 อุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ พลังงาน การเกษตร และไมโครอิเล็กโทรนิกส์ โคลงการฯ เห็นทิศทางการพัฒนาทักษะประเทศ ตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” โดยเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาทักษะแรงงานให้มีความรู้ขั้นสูง และพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงาน โดยการนำความรู้ด้านสะเต็มที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษา สามารถต่อยอดแนวคิดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดังนั้นการจัดฝึกอบรมความรู้ในสาขาวิชาออโตเมชั่นและแมคคาทรอนิกส์ชั้นสูงต้องการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเช่น ระบบออโตเมชั่น การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่โดยใช้ wireless และการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรเป็นต้น เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับแรงงานที่เข้าสู่อุตสาหกรรม ให้มีทักษะความสามารถตามความต้องการของภาคเอกชน

165019

ประเทศไทย 4.0 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงต้องประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ที่ต้องเปลี่ยนแปลงร่วมกันทั้งระบบ ซึ่ง 1 ใน 4 ข้อที่สำคัญคือ การเปลี่ยนแปลงแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีทักษะสูง มีความรู้ และเชี่ยวชาญ สามารถทำงานได้โดยควบคุมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และมือถือ และอนาคตผู้เชี่ยวชาญที่ฝ่ายการอบรมจะได้นำความรู้ไปถ่ายทอดบุคลากรและแรงงานในอุสาหกรรมภาคเอกชนโดยตรง จะได้ศึกษาเรียนรู้กับได้อย่างรวดเร็วกว่าการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาที่เป็นหลักสูตร และสถาบันการศึกษาก็จะได้ความรู้เร็วโดยมีครูผู้สอนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไปสอนถึงสถานศึกษาด้วย ประกอบกับเทคโนโลยีปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ภายใน 3 เดือน 6 เดือนก็เปลี่ยนแปลงไปมาก จึงต้องมีการศึกษาทบทวนเพิ่มเติ่มต่อเนื่องต่อไป

รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ที่ปรึกษาอาวุโสโครงการ Chevron Enjoy Science (TVET) จากสถาบันคีนันแห่งเอเชีย กล่าวอีกว่า การฝึกอบรมโครงการ “Chevron Enjoy Science” กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ตั้งโครงการไว้ 5 ปี จะต้องพัฒนาศูนย์ STEM ให้ได้ครบ 25 ศูนย์ทั้งประเทศ ตนเห็นเป็นรูปธรรมได้ภายใน 3- 5 ปีนี้อย่างแน่นอน เพราะมีการส่งเสริมจากภาครัฐและมีความร่วมมืออย่างดีกับภาคเอกชน และตอบโจทย์ความต้องการด้านแรงงาน ประเทศที่ดำเนินการ อุตสาหกรรม 4.0 นี้ ประเทศจีนทำไปแล้วประเทศแรก ตามด้วยประเทศไทยและประสิงคโปร์ ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ รศ.ดร.เสริมเกียรติ กล่าว ส่วนประเทศไทย ผู้ประกอบธุรกิจ หรือสถานศึกษาแห่งใดที่สนใจติดต่อเข้าร่วมโครงการ ติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น