ไทย-มาเลย์ เปิดประตูค้า ตลาดเนื้อสด

b2-w9h6-13รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมาเลเซีย หวังสานสัมพันธ์ทั้ง 2 ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตร เผยมาเลเซียมีความต้องการเปิดตลาดส่งออกเนื้อไก่มายังประเทศไทย และพร้อมจะนำเข้าสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ของไทย โดยเฉพาะโคเนื้อที่มีสุขภาพดีและไม่มีโรคระบาด

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับ นายดาโต๊ะ ซรี อาหมัด ชาเบรี ชีค (H.E.Dato’Sri Ahmad Shabery Cheek) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมาเลเซีย โดยมีประเด็นการหารือเกี่ยวกับร่างบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรมาเลเซีย ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 13(13th Meeting of the Joint Commission for Bilateral Cooperation between Thailand and Malaysia : JC) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือประมง ซึ่งกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมาเลเซียได้ยกร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยพิจารณา โดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาร่างโต้ตอบฉบับนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองฝ่าย เพื่อความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกัน

b1-w27h9-10 ทั้งนี้ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมระหว่างกัน (IUU Fishing) และความร่วมมือเกี่ยวกับการ ที่เรือประมงมาเลเซียขึ้นท่าเรือไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ พร้อมให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา IUU โดยประเทศไทยได้ให้ความสำคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดำเนินการ จึงได้เสนอมาเลเซียให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านการขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูลด้านการขนถ่ายสัตว์น้ำ การนำสัตว์น้ำขึ้นท่า และการทำประมงบริเวณรอยต่อทางทะเลของทั้งสองประเทศ

“โดยทางฝ่ายมาเลเซียได้มีความต้องการเปิดตลาดส่งออกเนื้อไก่มายังประเทศไทย พร้อมทั้งแสดงความจำนงที่จะนำเข้าสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ของไทย โดยเฉพาะโคเนื้อที่มีสุขภาพดีและไม่มีโรคระบาด ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ความสำคัญในการควบคุมคุณภาพด้านปศุสัตว์มาโดยตลอด อย่างไรก็ตามจะดำเนินการให้อยู่ในมาตรฐานการเคลื่อนย้ายสัตว์อย่างปลอดภัย และระมัดระวังเรื่อง โรคระบาดมากขึ้น” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น