มุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ “ลำพูนแบรนด์” เพื่อส่งเสริมการขายให้ผู้ประกอบการ

446ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดลำพูน (Lamphun Brand) ครั้งที่ 2/2559 เพื่อรับรองผลการพิจารณาอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้าของจังหวัดลำพูน ตามแผนการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของจังหวัดลำพูน เข้าสู่การรับรองมาตรฐานตามแนวทางที่กำหนด
นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดลำพูน (Lamphun Brand) ได้พิจารณาฯ รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 37 ราย แยกเป็นผู้ขอใหม่ จำนวน 19 ราย และรายเดิม (ต่ออายุ) จำนวน 18 ราย ซึ่งทั้งหมดได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการฯแล้ว ซึ่งขณะนี้ มีผู้ประกอบการที่ได้รับการพิจารณารับรองให้ใช้ตราสัญลักษณ์ฯ รวมทั้งสิ้น 100 ราย

445

สำหรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ รอบที่ 2 มีผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 31 ราย เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ จำนวน 17 ราย และรายเดิม (ต่ออายุ) จำนวน 14 ราย โดยแยกเป็น ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 17 ราย ผ่านการพิจารณา 15 ราย ไม่ผ่าน 2 ราย, ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร จำนวน 8 ราย ผ่านการพิจารณา 7 ราย ไม่ผ่าน 1 ราย และประเภทสิ่งประดิษฐ์ ของที่ระลึก ของใช้ ของประดับตกแต่ง จำนวน 6 ราย ผ่านการพิจารณา 3 ราย ไม่ผ่าน 1 ราย และไม่พบผู้ประกอบการในระหว่างออกตรวจ 2 ราย ซึ่งแต่ละประเภทได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!