เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อบรมเพิ่มทักษะการปฐมพยาบาล พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้ทันท่วงที

b26

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669 จัดฝึกอบรมทบทวนการปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เพื่อเตรียมพร้อมรองรับด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการสู่ระดับสากล โดยมี ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารวารีกุญชร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

b25

ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า การจัดฝึกอบรมทบทวนการปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เป็นการต่อยอดและเพิ่มทักษะการปฐมพยาบาลให้แก่บุคลากรด้านการบริการ โดยนำความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคคลากรด้านการบริการต่อเนื่องทุกปี อันเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านความปลอดภัยสู่ระดับสากล ตั้งเป้าพัฒนาระบบการให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นต้นแบบสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัย และสนองนโยบายของรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ ให้การท่องเที่ยวเจริญเติบโตในทุกมิติ ในปี พ.ศ.2558 – 2560 ซึ่งเป็นการเพิ่มมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ที่ได้ให้การสนับสนุนด้านบุคคลากรเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ

b24

ทั้งนี้หลังจากการฝึกอบรม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจะจัดการฝึกอบรมในขั้นสูงต่อไป เพื่อเข้าสู่ระบบผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ “First Responder” FR ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ อันเป็นต้นแบบของหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ในการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสู่สากลแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

b27

ร่วมแสดงความคิดเห็น