สมาคมโรงเรียนเอกชนฯ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติปี 2559

b-4-jpg สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีและมอบ เกียรติบัตรแก่นักเรียนเดีเด่น เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคารอนุสรณ์ 80 ปีเรยีนา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

นางพรรณี สหเสวียนต์ อุปนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เมื่อปี พ.ศ. 2528 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยการพัฒนา ใฝ่หาสันติ ‘ และขอความร่วมมือให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล สำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ โดยถือว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคลอันหนึ่ง เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และ พระบาทสมเด็จพระปราเมนทรมหาอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เส็จขึ้นเถลิงถวัลย์ ราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์ จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิ คุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ นักเรียน เยาวชนพึงกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ประพฤติตนให้ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ เฉกเช่นยุวกษัตริย์ ทั้งสองพระองค์

ดังนั้นสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตระหนักถึง ความสำคัญของนักเรียน เยาวชน จึงได้กำหนดจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติขึ้นโดยมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานักเรียนพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานักเรียน เยาวชน ให้เป็น ทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านคุณภาพ และคุณธรรม และเพื่อเป็นการ ประกาศและส่งเสริมนักเรียน เยาวชนดีเด่น ให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามและสามารถพัฒนานักเรียน เยาวชนได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและสัมฤทธิผล

นอกจากนี้ยังการแสดงของนักเรียนและเยาวชนดีเด่นจากโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่,ศูนย์แลกเปลี่ยน วัฒนธรรมไทย-เชียงใหม่, โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนพิมพรรณ,โรงเรียนเมฆขจร เชียงใหม่ และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย อีกด้วย

b-6-jpg

ร่วมแสดงความคิดเห็น