อบรมเพาะเห็ด หนุนอาชีพคนพิการ

b5-w9h6

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ลุยผลักดันการสร้างรายได้ให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยชมรมส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการอำเภอแม่แตง จัดอบรมการทำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม ต่อยอดการประกอบอาชีพให้คนพิการให้มีรายได้ที่ยั่งยืน และจุดประกายพลังแก่คนพิการในการทำงานและประกอบอาชีพ หวังเป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพของผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ไปสู่มาตรา 35 ในการรับสัมปทานการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน การฝึกงานจากผู้ประกอบการ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการฝึกอาชีพการทำก้อนเชื้อเห็ด เพื่อส่งเสริมอาชีพอินสระคนพิการอำเภอแม่แตง นำโดยนางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอรรถพล กันธะอุดม ประธานชมรมส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการอำเภอแม่แตง เป็นผู้ให้ข้อมูล ณ ชมรมส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการอำเภอแม่แต ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่าชมรมส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการอำเภอแม่แตง จะจัดอบรม “โครงการฝึกทักษะอาชีพการทำก้อนเชื้อเห็ดให้กับคนพิการอำเภอแม่แตง” ระหว่างวันที่ 19 – 30 กันยายน 2559 ณ บ้านเลขที่ 41 หมู่ 2 ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ มีความรู้ในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีและมีรายได้ที่สม่ำเสมอ อีกทั้ง ยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการและผู้ดูแล คนพิการไปสู่มาตรา 35 ในการรับสัมปทาน การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน การฝึกงานจากผู้ประกอบการ และเพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถประกอบอาชีพอิสระได้อย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมาทางชมรมฯ ได้มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า โดยซื้อก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม มาเพาะและจำหน่ายตามตลาด แหล่งชุมชน หรือหน่วยงานราชการต่างๆ ต่อมาจึงมีแนวคิดต่อยอด ทำก้อนเชื้อเห็ดเอง เพื่อจะได้ลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งคาดว่าหลังจากผ่านการอบรมจะทำให้คนพิการในอำเภอแม่แตงมีทักษะการประกอบอาชีพ และมีรายได้ที่ดีขึ้น

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ ได้เข้ามาส่งเสริมการประกอบอาชีพของชมรมส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการอำเภอแม่แตง โดยการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับแหล่งการจ้างงาน การประกอบอาชีพ การหาแหล่งเงินทุน การตลาดและสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชมรม เพราะเห็นว่าการดำเนินกิจกรรมของชมรม เป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้สมาชิกซึ่งเป็นคนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้มีความรู้ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ทำให้มีงานทำ มีรายได้ในท้องถิ่น สามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงน่าจะเป็นการจุดประกายให้คนพิการในชุมชนอื่นๆ ได้มีกำลังใจที่จะทำงานและประกอบอาชีพ เพราะกลุ่มคนเหล่านี้มักมีความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวมากมาย เช่น ด้านศิลปะ ดนตรี หรือกีฬา หากได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจะทำให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตได้เช่นกัน

ด้าน นายอรรถพล กันธะอุดม ประธานชมรมส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการอำเภอแม่แตง เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 (3) กำหนดให้คนพิการได้รับสิทธิในการฟื้นฟู้สมรรถภาพด้านอาชีพ การให้บริการที่มีมาตรฐาน การคุ้มครองแรงงาน มาตรการเพื่อการมีงานทำ ตลอดจนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพและบริการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออื่นใดเพื่อการทำงานและการประกอบอาชีพของคนพิการ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกำหนด

ประธานชมรมส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการอำเภอแม่แตง กล่าวต่อว่า ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ชมรมส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการอำเภอแม่แตง จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ให้กับครอบครัวคนพิการในเขตอำเภอแม่แตงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พวกเขาได้รับรู้ถึงความมีคุณค่าในตัวเอง ตลอดจนส่งผลให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และที่ผ่านมาชมรมส่งเสริมอาชีพคนพิการอำเภอแม่แตง ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดทำโครงการฝึกอาชีพเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า – นางรม ให้กับคนพิการอำเภอแม่แตง จำนวน 20 คน ระยะเวลา 25 วัน (5 สัปดาห์) ซึ่งผลจากการดำเนินงานตามโครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงเห็ด ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีอาชีพและรายได้ และในปัจจุบันคนพิการและผู้ดูแลคนพิการอำเภอแม่แตงก็ยังประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า – นางรม เป็นประจำทุกวัน และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับกลุ่มครอบครัวคนพิการอำเภอแม่แตง ได้ฝึกอาชีพการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า – นางรม ชมรมส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการอำเภอแม่แตง จึงได้จัดทำ “โครงการฝึกทักษะอาชีพการทำก้อนเชื้อเห็ดให้กับคนพิการอำเภอแม่แตง” เพื่อเป็นการต่อยอดจากการทำโครงการอบรมเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า – นางรม โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกการทำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า – นางรม จากขี้เลื่อย ฝึกการนึ่งเห็ด ฝึกการหยอดเชื้อเห็ด และการเปิดดอก ซึ่งความสำเร็จของโครงการจะทำให้คนพิการอำเภอแม่แตงมีอาชีพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานของกองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการฟื้นฟูอาชีพให้กับคนพิการ และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2555 – 2559 ยุทธศาสตร์ 3 การส่งเสริมพลังอำนาจให้แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัวที่จะเข้าสู่การมีอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ มีความรู้ในการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีและมีรายได้สม่ำเสมอ 2.เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพของผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการไปสู่มาตรา 35 ในการรับสัมปทานการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน การฝึกงานจากผู้ประกอบการ และ 3.เพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถประกอบอาชีพอิสระได้อย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครอบครัวคนพิการในอำเภอแม่แตง จำนวน 30 คน ซึ่งได้ทำการฝึกอบรมในช่วงเวลาดังกล่าวที่ ชมรมส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการอำเภอแม่แตง 41 หมู่ 2 ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นายอรรถพล กล่าวส่งท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น