อบจ.ชม.ลงนามขับเคลื่อนจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

b-5-78
จากสภาพปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นในทุกปี ประกอบกับการหาพื้นที่สำหรับเป็นที่ตั้งของระบบกำจัดขยะมีปัญหาถูกต่อต้าน การเข้าไปในพื้นที่ป่าหรือพื้นที่สาธารณะ ก็มักก่อให้เกิดปัญหาการทำลายระบบนิเวศ เกิดมลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการเพื่อลดปริมาณขยะตามหลักการ 3Rs จึงเป็นมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างวินัยของคนในชาติในการคัดแยกขยะเพื่อการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 โดยมีนายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ได้มีร่วมทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามหลักการ 3Rs ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายพิเชฐ พิศุทธกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs – ประชารัฐ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น