แม่เหียะรับรางวัล อปท.ดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริตปี59

243461

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายธนวัฒน์  ยอดใจนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ  เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2559 ภายใต้โครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต โดยได้รับโล่เชิดชูเกียรติจาก พล.ต.อ วัชรพล  ประสารราชกิจ  ประธานกรรมการ ป.ป.ช.

243330

ด้วยสำนักสำนักงาน ป.ป.ช. ได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้าน ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 การ ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต   มิติที่ 2 การบริหารราชการ เพื่อป้องกันการทุจริต  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาท และการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชน  มิติที่ 4 การเสริมสร้างและ ปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น จากนั้นคณะกรรมการลงพื้นที่ เข้ามาตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินให้ได้รับรางวัล ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ โล่เชิดชูเกียรติ จำนวน  32 แห่ง  และ  เกียรติบัตร จำนวน 16 แห่ง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  พร้อมทั้งมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น