รับเยาวชนอาเซียน..

2

นาวาอากาศเอก ชาตินนท์ สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน 41 มอบหมายให้ แผนกกิจการพลเรือน กองบิน 41 ให้การต้อนรับคณะเยาวชนอาเซียน รวม 10 ประเทศในอาเซียน ในโอกาสมาศึกษาดูงานตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2559 ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41

ร่วมแสดงความคิดเห็น