ธ.ก.ส.เชียงราย โดดหนุนต้นทุนผลิต

b6-w4-5h5-2
นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ธ.ก.ส. เชียงราย ลุยมอบเงินโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2559/60 ในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า จำนวน 497 ราย รวมมูลค่ากว่า 3.3 ล้านบาท ด้านพ่อเมืองกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและกำกับการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายประเสริฐ จิตพลีชีพ นายอำเภอเวียงป่าเป้า และนายพงษ์เทพ รัตนธาดากุล รองผู้จัดการ ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันมอบเงินให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตผู้ปลูกข้าว ปี 2559/60 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โดย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน และเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 อนุมัติในหลักการและกรอบวงเงินงบประมาณของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวฯ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนดำเนินการให้ดำเนินมาตรการ และการกำกับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559 นี้ ทั้งนี้โดยภาพรวมในขณะนี้ยังไม่พบปัญหาใดๆเกี่ยวกับการเบิกจ่าย และได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอย่างเคร่งครัด พร้อมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน
ด้าน นายประเสริฐ จิตพลีชีพ นายอำเภอเวียงป่าเป้า กล่าวว่า สำหรับอำเภอเวียงป่าเป้ามีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2559/60 จำนวน 6,096 คน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ได้ปิดประกาศรายชื่อและจัดทำประชาคมเพื่อยืนยันรับรองสิทธิ์ให้แก่เกษตรกรและได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 เพื่อพิจารณาเกษตรกรได้รับรองสิทธิ์จำนวน 773 ราย ผ่านการพิจารณา จำนวน 497 ราย ซึ่งทาง ธ.ก.ส.สาขาเวียงป่าเป้าจึงได้ดำเนินการโอนเงินให้แก่เกษตรกรแล้ว จำนวน 497 ราย เป็นเงิน 3.3 ล้านบาท ซึ่งได้รับการมอบเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น