รัฐฯเข้มมาตรการ มันสำปะหลัง

b6-w6h5รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยรัฐบาลส่งคุมเข้มออกมาตรการกำกับดูแลและสต็อกมันสำปะหลัง ชู 2 มาตรการหลักในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง และมาตรการด้านการส่งออก เพื่อรักษาระดับราคามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในฤดูกาลผลิตปี 59/60 นี้ คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) และกระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนด มาตรการที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลและจะเพิ่มความเข้มในเรื่องการเก็บสต็อกมันเส้น เพื่อรักษาระดับราคามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ดังนี้

1.มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 6 มาตรการ 1) โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบหยดนํ้า 3) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 4) โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันสำปะหลัง 5) โครงการพักชำระหนี้เงินต้นและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 6) โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

2. มาตรการด้านการส่งออก 2.1 ในช่วงเดือน ม.ค.- เม.ย. ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุด จะกำหนดให้ผู้ส่งออกจะต้องมีสต็อกมันเส้นในครอบครองก่อนการส่งออกในอัตราส่วน 1 : 1 คือ หากจะส่งออก 1 ตัน จะต้องเก็บสต็อก 1 ตัน เพื่อให้ผู้ส่งออกซื้อมันเส้นเก็บเข้าในสต็อกในช่วงเวลาที่ผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดมาก เพิ่มจากเดิมเมื่อปีที่ผ่านมา ที่กำหนดในอัตราส่วน 1 : 2 คือ ส่งออก 2 ตัน เก็บสต็อกเพียง 1 ตัน 2.2 กระทรวง
พาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ร่วมกับกรมการค้าภายใน จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปกำกับดูแลการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนการส่งออกและการปฏิบัติหน้าที่ของเซอร์เวย์เยอร์ทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาและรักษามาตรฐานสินค้าเพื่อให้ความเชื่อมั่นกับผู้ซื้อต่างประเทศ และ 2.3 กระทรวงพาณิชย์จะจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดแป้งมันสำปะหลัง (Business matching) ระหว่างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยกับผู้ซื้อต่างประเทศช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 รวมทั้งขอความร่วมมือโรงงานเอทานอลให้รับซื้อมันสำปะหลังเพื่อผลิตเอทานอลมากขึ้น รวมทั้งจัดให้มีการเชื่อมโยงมันเส้นเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์มากขึ้นด้วย

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่ามาตรการที่กำหนดไว้ทุกด้าน จะสามารถรักษาระดับราคาของมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในฤดูกาลผลิตนี้ให้อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น