รับสมัครประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือครั้งที่ 17 “พอเพียง…เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย”

b-6 คณะวิจิตรศิลป์ มช. ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจัดการประกวดภาพวาดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ขึ้น ในหัวข้อ “พอเพียง..เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย” ในวันเสาร์ที่ 12 พ.ย. 59 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช. พร้อมเปิดรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์แล้ววันนี้ ถึง 28 ต.ค. 59 ชิงรางวัลเงินสดพร้อมเกียรติบัตร มากมาย

การประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้เป็นครั้งที่ 17 แล้ว ในหัวข้อ “พอเพียง..เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย” ทั้งนี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดทุกระดับ ได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและจิตนาการสู่สาธารณชน ผ่านผลงานศิลปกรรม อันจะช่วยกระตุ้นเตือนคนในสังคมปัจจุบันให้รู้จักการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงในทุกๆ ด้าน บริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ถูกใช้งานอย่างมีประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างสรรค์แนวทางการใช้ชีวิตให้มีคุณค่า ควบคู่ไปกับการดำรงคงสภาพของวิถีชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืนบนแผ่นดินไทยตลอดไป ซึ่งเป็นการนำแนวพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต นั่นเองb-5 b-4

วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวด ก็เพื่อส่งเสริมเยาวชนในเขตภาคเหนือ ได้ฝึกฝนทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่า รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและผู้สนใจศิลปะในภาคเหนือ และเป็นการบริการวิชาการทางด้านศิลปะแก่ชุมชนของคณะวิจิตรศิลป์ด้วย

ผู้สมัครจะต้องเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ ในระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา สมัครเป็นกลุ่มเท่านั้น (จำนวนตามที่กำหนดในแต่ละระดับชั้น) โดยสามารถส่งผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในนามตัวแทนของสถาบันการศึกษา หรือกลุ่มผู้สมัครอิสระก็ได้ แต่ไม่เกินระดับละ 5 กลุ่ม โดยจะทำการแข่งขันในวันที่ 12 พ.ย.59 เวลา 09.00-12.000 น. ซึ่งจะเป็นการแข่งขันวาดภาพสดด้วยฝีมือและความคิดของตนเองภายในเวลาที่กำหนด หลังจากนั้นจะทำการประกาศผลการตัดสินในเวลาประมาณ 15.00 น. ในวันเดียวกันb-3 b-2

สำหรับทีมที่ชนะการประกวดทุกระดับชั้น จะได้รับรางวัลเงินสดพร้อมเกียรติบัตร ดังนี้ รางวัลยอดเยี่ยมระดับละ 1 รางวัล รางวัลดีเด่นระดับละ 2 รางวัล และรางวัลชมเชยระดับละ 3 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 189,000 บาท โดยจะมีพิธีมอบรางวัลอีกครั้ง ในวันที่ 6 ธ.ค. 59 เวลา 9.00 น. พร้อมทั้งนำผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจัดมาแสดงนิทรรศการ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จึงขอเชิญชวนสถาบันการศึกษา หรือกลุ่มอิสระ สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้ ถึง 28 ต.ค.59 นี้และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.finearts.cmu.ac.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือโทร.053-944833, 053-218279 (ในวันและเวลาราชการ)

b-1

ร่วมแสดงความคิดเห็น