โครงการนักวิจัยพบแหล่งทุน กิจกรรมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)

6-jpg

ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย สำนักวิจัยฯ ม.แม่โจ้ จัดโครงการนักวิจัยพบแหล่งทุน กิจกรรมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เครือข่ายภาคเหนือพบนักวิจัย ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ร่วมแสดงความคิดเห็น