โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ส่งนักเรียนไปทัศนศึกษา ตามโครงการ “พานักเรียนไปเข้าค่ายภาษาจีน ณ มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน”

b-10-jpg b-11-jpgนางจิ๋วตี้ แซ่หลี่ ครูใหญ่ฝ่ายภาษาจีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมส่งนักเรียนไปทัศนศึกษา ตามโครงการ “พานักเรียนไปเข้าค่ายภาษาจีน ณ มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน” เพื่อเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ตลอดจนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนกับเจ้าของภาษา ซึ่งนักเรียนได้ทำกิจกรรม อาทิ การเรียนรู้วิธีการชงชาจีน ฝึกการเขียนพู่กันจีน การเชิดมังกร และการสนทนาจีน เป็นต้น ระหว่างวันที่ 11 – 27 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น