ฟ้า….ห่มดิน

5-jpg
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ผู้เลอเลิศ ปราชญ์เปรื่องในทุกเรื่อง เปรียบประดุจ “พ่อแห่งแผ่นดิน” เสมือน “ฟ้าปกดิน” โอบอุ้ม ดูแลพสกนิกรไพร่ ประชาราษฎร
ทุกๆ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลายๆ แนวทางที่พระราชทานสู่พื้นที่ต่างๆ ก่อเกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์
โดยเฉพาะ หลักเศรษฐกิจพอเพียง จนทำให้ บางกลุ่ม บางพวกฉวยประโยชน์จากแนวพระราชดำริฯ ซึ่งต้องกวดขันสอดส่องกันด้วย
ในการนำสิ่งที่พระราชทานแล้วขอพระราชทานอนุญาตในรูปแบบเอกสาร จากนั้นนำไปเพื่อการใดที่มิชอบ
แจ้งท้องที่ได้เลยนะครับ เพราะทุกโครงการหลักปรัชญาต่างๆที่พระองค์พระราชทาน ไม่มีค่าใช้จ่าย จะเป็นมูลค่าอันทรงคุณค่าได้ อยู่ที่ เรา ลงมือทำ น้อมนำมาประพฤติ ปฏิบัติด้วยตนเองเท่านั้น
“หลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ.2489 ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เป็นผลกระทบจากสงครามโลก ครั้งที่ 2 ได้พระราชทานโครงการพระราชดำริ มากมายเพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชน
รวมถึงโครงการพัฒนาพันธุ์ปลานิลจากปลาน้ำจืดตระกูล ทิลาเปีย 50 ตัว ที่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตแห่งญี่ปุ่นขณะดำรงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมาร ได้ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ.2508
ทรงทดลองเลี้ยง ศึกษา ค้นคว้าจนได้ผลดีว่าเป็นปลาที่โตเร็ว เลี้ยงง่าย ให้โปรตีนสูง พระราชทานนามว่า “ปลานิล”
จวบจนปัจจุบันสร้างผลผลิตรวมราว 200,000 ตันต่อปี คิด เป็นมูลค่านับ 10,000 ล้านบาท สะท้อนถึงศักยภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ในผลของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น