“พิงคนคร” ได้ต้นแบบ จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว

b2
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตัดสินและมอบรางวัลสุดยอดนักออกแบบ “จักรยานโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว” โดยมี อาจารย์ชัยธวัช เสาวพนธ์ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร รศ.ศิริชัย หงษ์วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.อนุชา พรมวังขวา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา รองศาสตราจารย์ ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ.สมศักดิ์ ตรีเอกานุภาพ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม และคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินและมอบรางวัล
รางวัลสุดยอดนักออกแบบ “จักรยานโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว” เป็นรางวัลการจัดกิจกรรมประกวดสุดยอดนักออกแบบ “จักรยานโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว” ที่สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบ Ecotourism แก่นักท่องเที่ยว โดยมีแนวคิดในการจัดทำรถจักรยานโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ จำนวน 2 ประเภท คือ ประเภทอนุรักษ์ และประเภทสร้างสรรค์ ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 16 ทีม
รางวัลสุดยอดนักออกแบบ “จักรยานโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว” ในครั้งนี้ คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณารายละเอียดและความเป็นไปได้จากทีมผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกและสามารถนำแนวคิดการออกแบบสู่การผลิตเป็นจักรยานโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบได้สำเร็จ คงเหลือเพียงจำนวน 2 ทีมเท่านั้น ซึ่งเป็นการจัดทำรถจักรยานโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ ประเภทสร้างสรรค์
สำหรับผลการตัดสินทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ ทีม “รถไลก้า” ที่ออกแบบและผลิตโดย นายกาย จาตุรจินดา และทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศคือ ทีม “ควิซ” ที่ออกแบบและผลิตโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ นายมารุต วิเศษสิงห์ นายศตวรรษ ไทยสม นายอนิรุจน์ สุขประโคน นายจักร์กฤษ เตชที นายณัฐวิชญ์ ติดพวงมาลี และนายพนธกร เหลี่ยมเคลือบ ได้รับรางวัลเป็นเงินสด มูลค่า 50,000 บาท และ 30,000 บาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นการตัดสินจากคะแนนของคณะกรรมการ และคะแนนจากภาคประชาชน ที่เข้าร่วมทดสอบสมรรถนะของจักรยานโดยสารฯ ทั้งสองคันนี้ด้วย
ผู้ที่สนใจสามารถร่วมชม “จักรยานโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว” ผลงานจากแนวคิดของคนไทยที่ผันแปรสู่จักรยานโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว ที่จะเป็นต้นแบบของผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว Ecotourism ต่อไปในอนาคต ได้ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 053-920000 , 053-999000 หรือ www.pinkanakorn.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น