ความก้าวหน้า New Campus @ วิศวฯ มช.

per1ตลอดระยะเวลา 46 ปีที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. มีบทบาทสำคัญในการสร้าง ถ่ายทอด สั่งสมองค์ความรู้ ยืนหยัดด้วยหน้าที่ของสถานศึกษา มุ่งบ่มเพาะวิศวกร “นายช่างเชิงดอย” ผู้เป็นบัณฑิตอันเป็นผลิตผลที่ทรงคุณภาพออกสู่สังคม และประเทศชาติ มากไปกว่านั้นยังมีการพัฒนาการบริการแก่สังคม ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาบ้านเมือง โดยความมุ่งมั่นของบุคคลต้นแบบนายช่างตั้งแต่รุ่นแรกจวบจนรุ่นปัจจุบัน และความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน กอปรกับความศรัทธา และเชื่อมั่นเปรียบดั่งเกราะที่เข้มแข็ง ด้วยศักยภาพที่ชัดเจนนี้ คณะฯ และสมาคมนักศึกษาเก่ามช. จึงผลักดันโครงการ “การสนับสนุนพัฒนาส่วนงาน โดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรม ศาสตร์ มช. (New Campus)” เพื่อร่วมกันพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของคณะฯ ทั้งด้านกายภาพ วิชาการ และด้านวิชาชีพa-15 New Campus มีกรอบระยะเวลา อย่างน้อย 10 ปี (พ.ศ.2559 – 2569) เป้าประสงค์ คือ เชิญชวนนักศึกษาเก่าที่มีศักยภาพและสมัครใจร่วมกันพัฒนาคณะฯ เริ่มจากให้ผู้มีประสบการณ์เป็น “นายช่าง” ในทางวิชาชีพ มาแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ แก่ นศ.ปัจจุบัน รวมไปถึงช่วยพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อรองรับตลาดงานสายวิศวกรรม ซึ่งขณะนี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่สาขาวิศวกรรมโยธา นอกเหนือจากนั้นยังครอบคลุม ความร่วมมือไปถึงการพัฒนาอาคาร สิ่งก่อสร้างและระบบกายภาพทั้งส่วนที่ต่อเติมเพิ่มขยาย ตลอดจนปรับปรุงส่วนที่มีอยู่เดิม โดยอยู่ภายใต้ผังแม่บทที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผู้อยู่อาศัยโดยรอบ ทั้งนี้ส่วนของการระดมทุนเพื่อดำเนินโครงการฯ จะมาจากทั้งนักศึกษาเก่าที่มีศักยภาพและความพร้อม รวมไปถึงองค์กร ห้างร้านต่าง ๆ ที่มีจิตกุศลimgl1087

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ ให้ข้อมูลว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนดนโยบายการมีส่วนร่วมบริหารองค์กร จึงปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า จนก่อตั้งเป็นโครงการ New Campus อย่างเป็นทางการ ปัจจุบันมีกรอบหลักที่ชัดเจน คือสมาคมนักศึกษาเก่าฯที่ประกอบด้วย “นายช่างเชิงดอย” หลากหลายพันชีวิตทำหน้าที่เป็นผู้ลงทุน สนับสนุนคณะฯ เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ ประมาณการใช้งบประมาณดำเนินงานกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งมีการระดมทุนนับแต่ปี 2558 ขณะนี้มียอดบริจาคถึงคณะฯ แล้วทั้งสิ้น 57 ล้านบาท

นอกจากนั้น มีนักศึกษาเก่าแจ้งความประสงค์ร่วมสนับสนุน เป็นรูปแบบการก่อสร้างอาคาร และสินทรัพย์ถาวร ในนามบริษัทละ 30 ล้านบาท ได้แก่ บริษัท ฤทธา จำกัด และ บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด โดยทั้งสองรับผิดชอบดำเนินการก่อสร้าง ภายใต้ทิศทาง รูปแบบของคณะฯ อย่างเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเมื่อแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ จะส่งมอบเป็นทรัพย์สินบริจาคแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ส่วนบริเวณของNew Campus ที่มช.อนุมัติแบบแปลนเพื่อเดินหน้าก่อสร้างแล้ว ได้แก่ ประตูเข้า-ออก ใหม่ ณ ทิศใต้ของคณะฯ (โซน A1) , ลานเกียร์ (โซน A2) และอุทยานการเรียนรู้ (Learning Court) ด้านตะวันตก รวมถึงใต้อาคารห้องสมุด (โซน C) ซึ่ง บริษัท ฤทธา จำกัด กำลังก่อสร้างโซน A 1 ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คาดการณ์แล้วเสร็จภายในปลายเดือน ธันวาคม 2559 และอยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่ในโซนอื่น ๆ ข้างต้นด้วย

สำหรับ บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด จะดูแลการก่อสร้างอาคารโรงประลองและนวัตกรรม (INNOFAB) อันอยู่ระ หว่างการปรับปรุงรูปแบบรายการเพื่อขออนุมัติจาก มช. รวมถึงอาคารอเนกประสงค์ที่จะดำเนินการตามแนวปฏิบัติจัดจ้างของ มช. ยังอยู่ระหว่างพัฒนาแบบแปลนโดยจำต้องล่าช้า ด้วยพื้นที่ดังกล่าวมีต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนไม่น้อย จึงปรับผังรูปแบบใหม่ เพื่อเก็บรักษาต้นไม้ใหญ่ตามปณิธานของโครงการฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดสรรงบประมาณ อีก 2 ส่วน สำหรับเดินหน้า New Campus ให้เป็นรูปร่าง ส่วนแรกจำนวน 12 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนรวม 4 ชั้น (ดำเนินการส่วนหนึ่งแล้ว) และส่วนที่ 2 อีกประมาณ 9 ล้านบาท สำหรับสร้างบ้านพักทดแทน เนื่องจากโครงการฯ ใช้เนื้อที่ส่วนหนึ่งบริเวณบ้านพักข้าราชการและบุคลากร ขณะนี้คณะสำรวจของ มช. อนุมัติให้รื้อถอนบางหลังแล้ว แต่ยังมีผู้อาศัยบางรายที่จะย้ายออกหลังเกษียณอายุราชการ และต้องรอบ้านพักหลังใหม่เสร็จสิ้น a-18เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการฯ เป็นไปอย่างราบรื่น มีระบบ และถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ มช.แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ และสมาคมนักศึกษาเก่าฯ เพื่อกำหนดทิศทางรูปแบบการพัฒนา รวมถึงแนวปฏิบัติจัดจ้าง ซึ่งตกลงให้ใช้ข้อบังคับของ มช.สำหรับการจัดจ้างที่มีมูลค่าไม่เกิน 52 ล้านบาท ทั้งนี้การดำเนินการมูลค่า 60 ล้านบาทนั้น ผู้แจ้งความประสงค์บริจาค โดยวิธีดำเนินการก่อสร้างจะต้องทำตามแบบ และส่งมอบแก่คณะฯ
ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ กล่าวเพิ่มเติม เพื่อยืนยันให้ New Campus สำเร็จอย่างเปี่ยมคุณค่าโดยคณะกรรมการดำเนินงาน ขอให้คำมั่น เพื่อใช้ทรัพยากรตามโครงการอย่างเต็มความสามารถ และก่อประโยชน์สูงสุดแก่การพัฒนาเยาวชน สัง คม ตลอดจนประเทศชาติสืบไป และหากมีความก้าวหน้าอย่างใด จะชี้แจงให้ทราบเป็นระยะต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น