เซียนพนันได้เฮ มท.เปิดไฟเขียว ออกใบอนุญาต

1446799777-c007fbb91a297eeb2ccc876d294e403aมหาดไทยไฟเขียวลอยกระทงมีบันเทิงได้ พร้อมปล่อยให้ออกใบอนุญาตเล่นการพนันได้ “กฤษฎา” ร่อนหนังสือด่วนที่สุดสั่งการทุกจังหวัด 2 ฉบับรวด แก้ไขข้อสั่งการแนวทางการจัดกระทงที่ออกไปก่อนหน้า เปลี่ยนจากให้งดมหรสพงานบันเทิง เป็นให้จัดได้ตามปกติทั้งบันเทิงทั้งมหรสพ แต่การอนุญาตขายดอกไม้เพลิงยังคงให้คุมเข้มไม่ให้ต่อใบอนุญาต พร้อมสั่งให้ทุกจังหวัดเข้มงวดเรื่องการปล่อยพลุ บั้งไฟ และโคม ส่วนการพนันตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.เป็นต้นไป ให้เจ้าพนักงานสามารถอนุญาตให้มีการพนันได้ แต่ต้องควบคุมตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0622/85 ลงวันที่ 7 พ.ย.59 เรื่องการดูแลความปลอดภัยประชาชนในช่วงวันลอยกระทงปี 2559 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอทั่วประเทศ รวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง โดยระบุว่า ตามที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท.0622/ว.76 ลงวันที่ 1 พ.ย.59 เรื่องการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงวันลอยกระทง 2559 โดยในข้อที่ 1 ระบุว่า แจ้งองค์กรทุกภาคส่วนใช้ดุลยพินิจในการจัดงานวันลอยกระทงในห้วงเวลาของการถวายพระเกียรติยศและความอาลัย ให้งดส่วนที่เป็นการจัดมหรสพหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิง เช่น การแสดงดนตรี การละเล่นประกอบ เป็นต้น โดยให้ถือเอาความเหมาะสมและความรู้สึกของประชาชนเป็นหลัก กระทรวงมหาดไทยขอยกเลิกข้อความตามข้อ 1 ในหนังสือสั่งการดังกล่าว โดยมีข้อสั่งการให้ ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สามารถจัดกิจกรรมได้ตามปกติ เช่น งานมหรสพ งานแสดงดนตรี วัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยผู้จัดงานพิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยให้จังหวัดให้คำแนะนำและปรึกษาภาคส่วนต่างๆ โดยเน้นการใช้กลไกประชาคมเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0622/ว.76 เป็นข้อสั่งการเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงวันลอยกระทง ซึ่งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้กำหนดให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดำเนินการใน 9 มาตรการ โดยที่มาตรการที่ 1 ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ มท 0622/85 ส่วนมาตรการอื่นอีก 8 มาตรการยังคงให้ยึดถือปฏิบัติต่อไป อาทิ กำชับให้นายอำเภอดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน กำชับให้นายทะเบียนท้องที่ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2509 เข้มงวด กวดขัน การพิจารณาออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตให้ทำ สั่ง นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง รวมทั้งตรวจสอบสถานที่เก็บทำ หรือค้าดอกไม้เพลิงที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
พร้อมกันนี้ยังมีการกำชับให้มีการเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยให้ใช้มาตรการเช่นเดียวกับการดำเนินการในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวันสงกรานต์ พร้อมกับมาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ร่วมกันลอยกระทงตามประเพณีไทย ซึ่งเป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนาน โดยร่วมกันงดเว้นการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับตัวเองและอาจเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนบูรณาการในการออกตรวจ เฝ้าระวังสถานที่ที่เสี่ยงในจังหวัดและสถานที่ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวเป็นจำนวนมากด้วย

ทั้งนี้ในวันเดียวกัน (7 พ.ย.59) กระทรวงมหาดไทยยังมีหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ มท 0307.4/ว19258 เรื่องแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 ในช่วงมีงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อพ้นกำหนดเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.59 โดยเวียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยระบุว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดให้ถือแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การพนันฯ ในช่วงมีงานพระราชพิธีพระบรมศพนั้น เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งมติ ครม. เมื่อวันที่ 1 พ.ย.59 จึงขอทบทวนแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การพนันฯ โดยส่งการให้ทุกจังหวัดพิจารณาอนุมัติอนุญาตให้มีการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันได้ ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.59 เป็นต้นไป

พร้อมกันนี้ในแนวทางปฏิบัติได้มีการสั่งการเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตให้ควบคุม ตรวจสอบ ผู้ที่ได้รับอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด โดยให้เจ้าพนักงานผู้อนุญาตกำชับให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตฯ ใช้พื้นที่ในการจัดให้มีการเล่นการพนันเป็นไปอย่างเหมาะสม ส่วนพื้นที่ที่อยู่ในเขตชุมชนเมืองและเขตชุมชนที่มีผู้อาศัยหนาแน่น ให้เน้นย้ำผู้ได้รับอนุญาตฯ ดูแลพื้นที่บริเวณโดยรอบให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย

s_5173223043159

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น